برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- عقدنامه 2- استشهادیه ، "3-مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب/اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده از تاریخ       اینجانب/اینجانبه را ترک نموده و از انجام وظایف شرعی و قانونی خودداری کرده است فلذا مستنداً به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم (در نکاح و ...) مواد 1102 الی 1108 و 1114 قانون مدنی صدور حکم بر تعیین تکلیف اینجانب/ و فرزندان مشترک را به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 19:11 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه،   " 3-مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

              

 

 

 

 

                                                                                                                     محل امضاء – مهر – انگشت

 

 
تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 19:02 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)برای محاسبه هزینه های دادرسی روی آیکن زیر کلیک کنید


تاریخ : یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393 | 18:09 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       عالماً وعامداً با مذاکره ومعاونت درارتشاءموجبات تحقق این جرم رافراهم کرده‌اند. فلذا با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام  "معاونت درارتشاء "به استناد ماده 593 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر‌ماه سال 1393 | 17:54 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.