X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریبسمه تعالی

 

اجاره نامه

 

یَااَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ

ای کسانیکه ایمان آورده ایدبه عهدوپیمانهایتان وفاکنید.

 

 

تاریخ تنظیم:    

 

1:موجرآقای:     فرزند: ، بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ، نشانی: ،تلفن تماس .

 

2:مستأجرآقای:        فرزند:     بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ،نشانی:مورداجاره،نشانی محل کار:                                                             تلفن:    

  

3:مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در  تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة  نفری اجاره داده شد.

4:مدت اجاره یکسال شمسی ازتاریخلغایت می باشد.

5:اجاره بهاء درتمام مدت اجاره( شمسی)مبلغ ریال معادل تومان که به قرارماهیانهتومان(ریال تمام)دراول هرماه وطی رسید کتبی تأدیه می شود.

تبصرةالف:درصورت تأخیر بیش ازده روزمستأجردرتأدیة هریک ازاقساط مال الاجاره ،موجرمی تواندوفق قانون روابط موجرومستأجرنسبت به فسخ اجاره نامه وتخلیة مورداجاره اقدام نماید.

تبصرة ب:مستأجرمبلغ ریال (تومان)نقداً بعنوان قرض الحسنه به موجرپرداخت نمود.زمان بازپرداخت این قرض ،تاریخ انقضای مدت اجاره یازمان فسخ است لکن بین طرفین شرط شده که قرض دهنده حق مطالبة بازپرداخت دین رانداردمگراینکه مورداجاره تخلیه وعین مستأجره به موجرمستردشود.بنابراین مستأجرحق رجوع به مبلغ فوق راتاتخلیة مورداجاره وتسویه های متعلقه ازقبیل آب،برق،گاز،تلفن و.... نخواهدداشت.

تبصرة ج:چک های شمارة  و  عهدة بانک   شعبة    کد  بترتیب به تاریخ های وبعنوان تضمین پرداخت مال الاجاره وچک شمارة  عهدة همان بانک  بعنوان ضمانت تخلیه توسط مستأجر تحویل موجرگردید.

6:شروط:

الف:مالیات مستغلات وعوارض شهرداری وتعمیرات اساسی بعهدة موجروهزینه های استفاده ازحفاظت ونظافت بعهدة مستأجرمی باشد.

ب:مستأجرحق انتقال مورداجاره راکلاًوجزءً بغیرندارد.

ج:مورداجاره صرفاً برای سکونت باجاره واگذارمی شودوحق استفادة تجاری برای مستأجروجودندارد.

د:مستأجرمتعهداست بهای آب ،برق،گازوتلفن مصرفی مورداجاره رادرمواعدمقرربه سازمانهای مربوطه تأدیه نمایدوقبوض رسمی آنرا هنگام تخلیه به موجرتسلیم نماید.

 ه:مستأجرمتعهداست باانقضای مدت اجاره ویاحین الفسخ مورداجاره راتخلیه وضمن تسویه حسابهای فیمابین وبااخذرسیدبه موجرتحویل نماید.ودرصورت بروزهرگونه عیب ونقص درمورداجاره که مربوط به استفادة مستأجرباشدازقبیل شکستن درب وپنجره،شیشه وکلیدوپریزوقفل ودستگیره وامثالهم ازعهدة خسارت وارده برآید.

و:مستأجرمتعهدبه پرداخت هزینه های مربوط به نظافت ونگهداری مشاعات نسبت به سهم خودمی باشد.

 

 

ز:چنانکه مستأجرقبل ازانقضای مدت اجاره تمایل به فسخ قراردادوتخلیة عین مستأجره گرددمتعهدخواهدبودمراتب فسخ رایک ماه قبل به موجراطلاع داده ویک ماه اجاره بهای اضافی وبلاعوض پس ازتخلیه مورد اجاره را به موجربپردازد.

 

ح:باامضای این قراردادمورداجاره به تصرف مستأجرداده شد.

ط:این قرارداد دراجرای مقررات مادة 2قانون روابط موجرومستأجرمصوب سال1376 و دردونسخه که هرکدام دارای حکم واحدهستند،تنظیم گردید.            

 

 

امضاء موجر                             

 

امضاء مستأجر                               

 

امضاءشاهد اول                               

 

امضاء شاهددومتاریخ : پنج‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1393 | 14:41 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


بسم الله الرحمن الرحیم

 

اعاده مالکیت (تملک ید سابق )

 

اعاده دهنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران به استناد نامه شماره              مورخ                  و با حضور و امضا خانم / آقای :                 فرزند آقای              دارای شماره شناسنامه           صادره از              طبق معرفی نامه مرقوم .

 

اعاده گیرنده : خانم / آقای                      فرزند آقای            و نام مادر                    دارای شماره شناسنامه          صادره از               متولد                           ساکن

 

 

مورد اعاده مالکیت : تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                متر مربع دارای پلاک               فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                 فرعی از اصلی            مزبور واقع در بخش          ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                    مورخ              صفحه           جلد           به شماره چاپی                   صادره به نام دولت که در اجرای قانون                   به تملک دولت درآمده است .

 

عوض اعاده : به لحاظ تحقق مالکیت اولیه اعاده گیرنده و ذیحق بودن وی ، بدون اخذ هیچ گونه وجهی یا مالی مورد اعاده به مالکیت اعاده گیرنده با توجه به مفاد نامه شماره مرقوم آن اداره کل ، اعاده گردیده است .

 

الزامات : 1- به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش اسقاط گردیده و ضمن العقد ، متعاقدین هرگونه اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نمودند .

2- منافع مورد اعاده قبلاً واگذار نشده و اعاده گیرنده با رویت قبول ،اقرار به تصرف  و قبض مورد اعاده کرده است .

 

 

 

تاریخ :

محل امضاء
تاریخ : پنج‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1393 | 14:37 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)


یک نمونه از قراردادها و نمونه های انتقال ملک


به نام خدا

قرارداد

(قولنامه انتقال ملک )

 

 

فروشنده :.........................................................................................................................

خریدار :...........................................................................................................................

موردمعامله :......................................................................................................................

قیمت : مبلغ .............................ریال رایج که مبلغ ..............................ریال از آن طی چک شماره .....................عهده بانک ...........................شعبه ........................از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ملک در دفتر خانه نقداً به فروشنده بپردازد .

 

 

شروط :

1- تاریخ تنظیم و امضاء‌ سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ......... ماه ...........سال هزار و سیصد و.................13 شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره .......................واقع در ..................................................................................به نشانی : ...................................................................................................................................................................... در تاریخ مزبور می باشند .

2- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ ..................ماه هزار و سیصد و ...........شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفتر خانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله ،‌فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ............ریال به عنوان وجه التزام و خسارت وارده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد .

3- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزاً یا کلاً ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره را ندارد.

4-در صورت عدم حضور خریدار در دفتر خانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضاء ‌سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله به طور نقد د رهمان تاریخ ،‌به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه ،‌فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان وجه التزام به نفع شخصی خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حقی بدان ندارد .

5- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفتر خانه موصوفه برای تنظیم و امضاء سند مذکور به منزله تخلف فروشنده محسوب می شود و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد .

6- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن ، گواهی دفتر خانه مذکور خواهد بود .

7- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالاً پاداش کارکنان دفترخانه به عهده طرفین و بالمناصفه می باشد .

8- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور ) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی ،‌استعلام ثبت ،‌و نوسازی و بیمه و احتمالاً پایان کار و یا عدم خلاف و تمدید های آن مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادرکننده آن گواهی ها وبا اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا به همان میزان افزوده خواهد شد .

9-این قولنامه در دو نسخه متحد المتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضاء‌بین طرفین مبادله گردیده است .

 

 

 

 

محل امضاء‌فروشنده :                                                                                 محل امضاء‌خریدار :

 

 

                                                محل امضاء شاهدین :1-

                                                                          2-


تاریخ : پنج‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1393 | 14:19 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.